English

צמ"כ - ציוד מכני כבד - מקורות מים, חברה לעבודות פיתוח בע"מ

עוד בראשית פעילותה, נדרשה מקורות להתמחות בהפעלתם של כלים מכניים כבדים (טרקטורים ועוד) לצורך הכשרת הקרקע, הנחת צינורות, בניית מאגרים, בריכות ועבודות נוספות. בימי מפעל הקישון, חברות קבלניות היו אלה שביצעו את העבודות האלה, אך מיד לאחר מלחמת העולם השנייה והגדלת היקפי הפעילות, התברר לחברה כי עלות הפעלתם של קבלנים חיצוניים יקרה ולעתים גם לא יעילה (לדוגמה הצורך לתאם בין כמה קבלנים).

 

בשנת 1948 הוקמה במקורות לראשונה מחלקה שעסקה בתחום עבודות העפר והתשתית, ובמסגרת עבודותיה הראשונות השתלבה בהנחת קו המים לירושלים (קו השילוח).

 

בשנת 1949 נקנו עבור המחלקה כלים חדשים מארצות הברית והיא החלה לבסס את מעמדה. התמקצעותה הפכה אותה במהרה לגוף "המוכשר ומבצע את רוב העבודות הקשורות במפעלי מים". בשנת 1950 חברה מקורות אל חברת סולל בונה ואל הסוכנות היהודית והקימה עמן חברה משותפת - "שותפות ציוד מכני" שתפקידיה היו: חפירה, הלחמה כללית והנחת קווי צינורות. כעבור זמן פורקה השותפות ולרשותה של מקורות עמדו מאז שלוש יחידות: ציוד מכני כבד, מוסך ומחסן, שהיו מאורגנות במחלקה לציוד מכני. בעקבות הגידול הצפוי של המשימות, הוחלט להגדיל את הון המחלקה ולרכוש מכונות נוספות ומשוכללות. המחלקה על יחידותיה סיפקה את הציוד ואת העובדים לאגפי הביצוע של החברה בצפון ובדרום ובניהולם בוצעו עבודות העפר והפיתוח.

 

המשך הגידול בהיקפי העבודות והתמקצעות עובדי המחלקה, הובילו את הנהלת מקורות בשנת 1956 לייסד מהמחלקה את חברת הבת "מקורות מים חברה לעבודות פיתוח בע"מ", שתפקידיה הוגדרו:

 

חפירה וחציבת תעלות להנחת קווי מים והנחתם;

♦ חפירת בריכות ותחנות תת-קרקעיות;

חפירת אגמי מקווה, כולל הובלת עפר למרחקים;

הכשרת דרכי גישה למקומות העבודה;

הובלה כללית.

 

מאז קיבלה עליה חברת הבת גם את ניהול העבודות, ולשם כך הוקמו בה יחידת הנדסה ויחידה טכנית. המשך גידולה והתפתחותה של החברה תאם למצב פיתוח משק המים. בנובמבר 1958 קלטה צמ"כ ממחלקת מפעלי המים את מכונות הקידוח, ומאז פעלו בה, מלבד המחלקה הטכנית, גם מחלקת קידוחים, מחלקת כבישים, מחלקת עבודות עפר ומחלקת מינהל ושרותים. מלבד הגידול בהיקף העבודות והציוד, גדל גם מספר העובדים.

 

במרוצת השנים הוכשרו עשרות רבות של עובדים והוקמו צוותי עבודה מקצועיים. מלבד הפעילות בשדה המים, החלה מקורות מים חברה לעבודות פיתוח בע"מ (ולימים צמ"כ), עוד בשנים הראשונות לפעילותה, לפעול גם בתחום האזרחי. בשנת 1955 הוטל על החברה לבצע משימות שאינן קשורות בפיתוח תשתית מים, ובמשך שנתיים הניחו עובדי המחלקה את קו הדלק אילת-אשקלון. כמו כן, השתתפה החברה בבניית סוללות העפר למסילת הברזל ערד-דימונה, הקימה את מתקני הדלק המזוקק בחיפה ובתל-אביב, ופרצה דרכים וכבישים בכל רחבי הארץ. בהתאם לגידול בפעילותה ובעקבות השינויים הארגוניים הרבים שחלו בה, הפך תחום העבודות האזרחיות למרכיב מרכזי בפעילותה, והיקף העבודות שבו גדל לכדי שני שלישים מסך כל עבודותיה.

 

בנובמבר 1973 החליטה הנהלת מקורות לשלב את "צמ"כ" בחברה חדשה "מקורות בינוי ופיתוח בע"מ".

 

עבור לתוכן העמוד