English

תנאי שימוש

גולש יקר אנא קרא הוראות ותנאים אלה באופן יסודי לפני השימוש באתר אינטרנט זה (להלן: "האתר")

ברוך הבא להוראות ותנאי השימוש באתר של שחמ מקורות ביצוע בע"מ (להלן: "שחמ מקורות ביצוע"). שחמ מקורות ביצוע מפעילה אתר זה בכפוף לתנאים להלן ולכל השינויים שייעשו בהם ע"י שחמ מקורות ביצוע מעת לעת. על ידי כניסה ו/או שימוש באתר זה, אתה, המשתמש, נחשב כאילו הסכמת למלא אחר הוראות ותנאי השימוש המפורטים להלן ולהיות מחויב על פיהם.
שחמ מקורות ביצוע שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאים אלו בכל עת, ללא צורך בהודעה. כל שינוי בתנאים אלו יופיע באתר. כאשר הינך נכנס לאתר זה ו/או עושה שימוש בו לאחר שבוצעו שינויים כלשהם בתנאים, הינך מסכים שגם אותם שינויים בתנאים יחייבו אותך.

עדכניות האתר
שחמ מקורות ביצוע עשתה מאמץ ניכר כדי להציג לך אתר מעודכן הכולל נתונים מדויקים ואמינים ושומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים ועדכונים כולל תוספות לחומר ולנתונים המוצגים באתר בכל זמן ללא הודעה מוקדמת. שחמ מקורות ביצוע אינה מתחייבת ואינה ערבה לכך כי המידע באתר יהיה מדויק נכון, עדכני ושלם. בנוסף האתר יכול להכיל אי-דיוקים טכניים או שגיאות דפוס. שחמ מקורות ביצוע אינה מקבלת על עצמה כל אחריות לעדכון האתר על מנת לשמור על עדכניות המידע או כדי להבטיח את הדיוק או השלמות של מידע כלשהו שפורסם.
בהתאם לכך, עליך לוודא שכל מידע המפורסם מדויק ושלם, לפני קבלת החלטה כלשהי הנוגעת לנושאים ו/או לשירותים  ו/או לעניינים אחרים כלשהם המתוארים באתר זה.
שחמ מקורות ביצוע אינה מציגה מצג כלשהו לגבי התאמה, אמינות, זמינות, דייקנות, היעדר וירוסים או רכיבים מזיקים אחרים ודיוק התכנים והשירותים הכלולים באתר לכל מטרה שהיא. כל התכנים והשירותים ניתנים "כפי שהם" (As Is) "וככל שיהיו זמינים" (As Available) ללא אחריות מכל סוג. שחמ מקורות ביצוע מסירה מעצמה כל התחייבות וחיובים לגבי התכנים והשירותים.

קניין רוחני וזכויות יוצרים
שחמ מקורות ביצוע הינה הבעלים הבלעדית של כל התכנים באתר וכל המידע הכלול בו לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל הפטנטים הישימים, הסימנים המסחריים, סמלי הלוגו, והתמונות המוצגות באתר, זכויות היוצרים וזכויות קניין רוחני אחרות הנוגעות לכל האמור לעיל, או שניתנה לשחמ מקורות ביצוע האפשרות להשתמש בחומרים אלו למטרת אתר האינטרנט.
כל העושה שימוש במידע ובתכנים הקיימים באתר, עושה זאת על אחריותו האישית בלבד ובכפוף להנחיות באתר זה.
האתר מיועד לספק מידע אודות שחמ מקורות ביצוע ותחומי פעילותה של החברה. האתר והתכנים מיועדים לשימוש אישי ולא מסחרי של השגת מידע. למעט לשימושך הפרטי האישי, אינך רשאי להעתיק, לשנות, להפיץ, לשדר, להציג, לפרסם ולאחסן תוכנו של אתר זה וכל תוכן אחר שהתקבל באמצעותו, באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע ללא הסכמה מראש ובכתב מאת שחמ מקורות ביצוע.

לפי דיני זכויות היוצרים התקפים במדינת ישראל, זכויות היוצרים למידע באתר זה שייכות שחמ מקורות ביצוע.  זכויות יוצרים אלו חולשות, בין השאר, על הטקסט, תמונות, איורים, מפות, קטעי צליל, קטעי וידאו, גרפיקה וכל יישום תוכנה המשולב באתר (להלן: "החומר המוגן") אלא אם כן נקבע באופן מפורש כי זכויות היוצרים בחומר המוגן שייכות לגורם אחר.
המשתמש רשאי לעשות "שימוש הוגן" בחומר המוגן, לפי הכללים הקבועים בדין. שימוש הוגן כולל ציטוט סביר מתוך החומר המוגן.
המצטט כאמור חייב לציין את המקור לציטוט, בין אם הוא שחמ מקורות ביצוע ובין אם הוא גורם אחר. אסור למשתמש לעשות בחומר המוגן כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן, העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו.

אחריות לנזקים
שחמ מקורות ביצוע לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם כתוצאה משימוש באתר, מהסתמכות על המידע שמופיע בו או באתרים חיצוניים לו, גם אם שחמ מקורות ביצוע קיבלה מידע אודות האפשרות להתרחשות נזקים.
למשתמשי האתר לא תהיינה כל תביעות ו/או דרישות ו/או טענות מכל סוג שהוא כלפי האתר ו/או כלפי שחמ מקורות ביצוע לרבות עובדיה ונציגיה ו/או כלפי צוות הכותבים, העורכים היועצים והמשתתפים בעריכתו.
שחמ מקורות ביצוע אינה אחראית לכל תוכן הנשלח ו/או הנכלל באתר על –ידי צד שלישי כלשהו.
עם כניסת משתמש לאתר נותן הוא הסכמתו לכך ששחמ מקורות ביצוע אינה נושאת באחריות או בחבות לכל תוכן או התנהגות מאיימים, משמיצים, מגונים, פוגעים או לא חוקיים של כל גורם אחר, או לכל הפרת זכויות של גורם אחר, כולל זכויות קניין רוחני.

אבטחת מידע
בעלי האתר משתמשים באמצעים לאבטחת המידע באתר בתתי המערכות המשולבות באתר (ספקים ומכרזים) בהתאם לתנאי השימוש המופיעים במערכות אלו. עם זאת, קיים סיכון של חדירה למערכותיה של שחמ מקורות ביצוע, חשיפת מידע או שיבושים והפרעות לפעילות המערכות המשמשות את האתר. יובהר, כי  חדירה כאמור מהווה עבירה פלילית. המשתמש מתחייב שלא לבצע כל פעולה המיועדת לחדור שלא כדין למחשבי שחמ מקורות ביצוע ו/או לחדור למערכות האבטחה המגנות על המידע באתר או לסייע בפעולות כאמור. שחמ מקורות ביצוע תהא פטורה מכל אחריות לכל נזק שיגרם עקב חדירה כאמור, לרבות העברת המידע לצד שלישי כלשהו, שיבושו וכיו"ב.
אין שחמ מקורות ביצוע אחראית לכל נזק שייגרם לגולש בעקבות גלישתו באתר או בעקבות הורדת חומר/נתונים/ מידע מהאתר.

קישורים
באתר נמצאים קישורים (Links) לאתרים אחרים והם ניתנים כשירות מידע לגולש. קישורים אלו עשויים להשתנות מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה של שחמ מקורות ביצוע. קישורים אל אתר אינטרנט זה וממנו לא יתפרשו כהבעת תמיכה או מתן חסות במפורש או במשתמע על ידי שחמ מקורות ביצוע לגבי אותם אתרים אחרים. אין לחברת "שחמ מקורות ביצוע" כל אחריות, שליטה או זכויות לתוכן החומר הנמצא באתרים אלו . הגולש העוזב את אתר שחמ מקורות ביצוע לאתר אחר עושה זאת על אחריותו בלבד. החומר באתרים אלו לא נבדק, אומת או פותח ע"י שחמ מקורות ביצוע, יובהר כי המידע המצוי באתרים המקושרים הינו באחריותם הבלעדית בלבד של בעלי האתרים המקושרים.

שמירת סודיות
שחמ מקורות ביצוע מתחייבת לעשות שימוש בפרטים הנמסרים על ידיך במסגרת כניסתך לאתר ושימוש בו בהתאם להוראות  החוק לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981. ואתה נותן הסכמתך לשימוש זה.
אלא אם הודעת לשחמ מקורות ביצוע אחרת שחמ מקורות ביצוע תהא רשאית לשלוח אליך מידי פעם בדואר אלקטרוני מידע.
שחמ מקורות ביצוע תהא רשאית להשתמש בפרטים שתמסור באתר ובמידע שיאספו אודות דפוסי השימוש שלך באתר לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה, ליצירת קשר אתך (במקרה הצורך) או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. מידע זה לא יזהה אותך אישית.

הדין החל על השימוש באתר ובשירותים, ולרבות על תנאים אלה, הינו הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית בכל מחלוקת הקשורה לאתר ו/או לשירותים ו/או לשימוש בהם ו/או לכל הקשור בהם, נתונה באופן בלעדי לבית המשפט המוסמך בתל-אביב יפו בלבד.

עבור לתוכן העמוד